RSS

Daily Archives: December 10, 2008

Stand van Zaken

De tweede fase van COP14 is bijna geeindigd… Veel is al besproken en opgelost. Volgens Yvo de Boer een half uur geleden in een persconferentie zijn er nog twee kwesites outstanding, maar wel dichtbij finalisering. De eerste kwestie is het adaptatie fonds, waar direkte toegang voor ontwikkelingslanden zeer belangrijk is. De tweede kwestie is of ‘carbon capture and storage’ uitgebreid of beperkt zal worden toegestaan als een pilot of als een definitieve beslissing onder de Clean Development Mechanism.

Alle conclussies en beslissingen zijn reeds voorbereid en de verschillende lichamen van de COP zijn ze nu bezig die te finaliseren. Overall ziet alles er volgens De Boer goed uit., zodat wanneer de ministers arriveren zij zich tijdens een ronde tafel kunnen concentreren op de ‘shared vision of actions’die hij hoopt een sterke signaal zal sturen op het gebied van samenwerking, aanmoediging en op de bereidwilligheid samen te werken en het werk op tijd te complementeren voor de Copenhagen deadline.

Adaptatiefonds

Klimaatverandering heeft volgens informatie van UNFCCC, de potentie ontwikkelingslanden terug te duwen tot armoede en vele van hun verworvenheden te ontnemen. Deze landen hebben assistentie nodig om zich te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Assistentie op het gebied van capactiteitsversterking, financien en technologie. Adaptatie is daarom een van de centrale benaderingen in het internationaal klimaatveranderingsproces en het heeft financiering nodig. Zonder een dergelijke financiering zal de mensheid het hoofd moeten bieden aan stijgende kosten en grotere risico’s in de toekomst, inclusief conflicten vanwege schaarste aan hulpbronnen zoals water, voedsel en energie en mogelijke groot schalige bevolkings migratie, met een enorm aantal personen die zullen moeten worden getransmigreerd vanwege het milieu (milieuvluchtelingen), aldus UNFCCC informatie.

De huidige bronnen van de Official Development Assistance (ODA) zijn volgens schattingen van UNFCCC, IPCC en de Wereldbank onvoldoende om adaptatie noden te dekken. Daarom hebben de partijen besloten een adaptatiefonds op te richten.

Het probleem nu is wie het fonds gaat beheren. De ontwikkelingslanden hebben problemen met het feit dat het adoptatiefonds zal worden beheerd door de GEF. Volgens hen is GEF te bureaucratisch en heeft een heleboel regels en procedures. Ze willen dat het adoptatiefonds direkt valt onder de UNFCCC. Monique Barbut, CEO en voorzitter van GEF, heeft gisteren wel gezegd dat de GEF zal worden vernieuwd en omgeschakeld tot een meer toegankelijk instrument.

Het adaptatie fonds wordt gefinancierd door een 2% levy van de CER’s (Certified Emission Reductions) uit Clean Development Mechanism (CDM) projekten, vrijwillige bijdragen en toezeggingen van ontwikkelde landen. Het fonds is nog niet operatief, maar wordt op dit moment nog gevormd. Nu wordt er nog gediscussieerd over zijn legale status. Er zijn ontwikkelde landen die niet zo happig zijn om geld te stoppen in het fonds en enkele ontwikkelingslanden hebben ze gezegd, dat ze het geld in het fonds niet moeten zien als een geschenk, maar als een schuld, aangezien ontwikkelingslanden niet de oorzaak zijn van klimaatverandering.

De minister-president van Tuvalu heeft vandaag in zijn openingsrede tijdens de ‘high level segment’ gezegd, zich ernstig zorgen te maken over de manier waarop onderhandelingen over de adaptatie fonds zich voltrekken op de conferentie. Volgens hem SIDS heeft net als Tuvalu dringend direkte toegang tot het fonds nogi en snelle voorschotten, omdat ze reeds te lijden hebben van de effecten van klimaatverandering. Het lijkt hem echter dat sommige belangrijke geindustrialiseerde landen het adaptatiefonds ontoegankelijk trachten te maken voor degenen die dat het meest nodig hebben. ,,I am compelled to say that we are deeply disappointed with the manner some of our partners are burying us in red tape. This is totally unacceptable,. The most vulnerable countries to the impacts of climate change must be able to access this fund without delay. We do not want the Adapatation Fund to turn into alle the other funds adminstered by the Global Facility, where the only countries that can properly access the funds are the one that can afford consultants and UN agencies to write lengthy and endless project proposals and work their way through metres of red tape and suriveve lengthy delays”, aldus de minister-president tevens minister van Buitenlandse Zaken van Tuvalu vandaag tijdens de opening van de high level segment.

 
Leave a comment

Posted by on December 10, 2008 in Caribisch Gebied

 

Een cruciale stap voorwaarts

De onderhandelaars op de VN-klimaatconferentie hebben in een gesloten vergadering een voorlopige akkoord bereikt, dat naties inheemsen een stem moeten geven in de discussies over hoe broeikasgasemissies uit ontbossing en degradatie te verminderen. Tevens zijn ze overeengekomen, dat verdragen over internationale rechten moeten worden erkend.

Het Environmental Defense Fund (EDF) heeft de klimaatonderhandelaars geprezen voor deze overeenkomst. “This is a crucial step forward. Is it everything indigenous people want and deserve? No but it guarantees talks will advance and indigenous groups will be heard,” zei Steve Schwartzman, EDF’s directeur voor tropische bosbeleid.. “If we can’t find ways to compensate nations that slow deforestation, then tropical forests will be gone. That’s bad for the climate and for the people who live in the forest.”

Onderhandelingen over het opnemen van ontbossing in de klimaatonderhandelingen die door de VN worden gesponsord hadden gisteren een impasse bereikt. Een van de voornaamste punten was of, wanneer en hoe inheemse rechten te erkennen in de voorstellen om ontbossing te reduceren. De bereikte overeenkomst zal worden overhandigd aan de ministers die donderdag op de ‘high level segment’ bij elkaar zullen komen.

 
Leave a comment

Posted by on December 10, 2008 in Caribisch Gebied

 

Inheemsen protesteren tegen verwijdering rechten uit REDD

Inheemsen, Locale gemeenschappen en NGO’s die de vorderingen in de onderhandelingen in Poznan op de voet volgen, zijn buiten hun zinnen, omdat de kwestie over rechten werd geschrapt uit alle besluiten over REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Ze zijn geïrriteerd geraakt, nadat de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland tegenstanders bleken te zijn van het opnemen van erkenning van rechten van inheemsen en locale gemeenschappen in een besluit over REDD die gisteren werd genomen door regeringsdelegaties op de VN-conferentie.

Deze vier landen (bekend als de ‘CANZUS Group’) willen REDD wel opnemen in de toekomstige klimaatveranderingsovereenkomst, maar ze zijn tegenstanders van het beschermen van de rechten van inheemsen en andere bosbewoners die direct zullen worden beïnvloed door REDD-maatregelen. In de discussies persisteerden deze landen gisteren, dat het woord ‘rechten’en verwijzingen naar de VN-verklaring over de rechten van inheemsen moeten worden verwijderd uit de tekst.

Dit is volgens een protest verklaring van de inheemen, volledig onacceptabel voor de inheemsen, locale gemeenschappen en ondersteunende NGO’s, aangezien de bossen die het mikpunt zijn van REDD, die bossen zijn, die inheemsen duizenden jaren hebben behouden en beschermd. De rechten van degenen die wonen in het bos om deze rol te blijven vervullen moeten worden erkend door de UNFCCC-partijen. Elke REDD mechanisme dat de rechten van inheemsen en locale gemeenschappen niet erkent zal mislukken, aldus de verklaring. Daarom eisen zij dat er een verwijzing naar de rechten en de VN-declaratie over de rechten van Inheemsen opnieuw worden opgenomen in het concept COP14 besluitentekst over REDD.

 
Leave a comment

Posted by on December 10, 2008 in Caribisch Gebied